Pressiteated http://www.valgalv.ee/et/Omavalitsuste-yhinemine en-us Pressiteatedhttp://www.valgalv.ee/et/Omavalitsuste-yhinemine&nID=6006Kordusuuring „Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides"2017-04-18<p><strong>MT&Uuml; Lastekaitse Liit koost&ouml;&ouml;s Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liiduga viib l&auml;bi kordusuuringu "Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides". K&uuml;sitluse eesm&auml;rgiks on anal&uuml;&uuml;sida laste osaluse v&otilde;imalusi ja kaasatust omavalitsustes ning j&auml;lgida muutusi v&otilde;rreldes 2006 ja 2013 aastaga, K&uuml;sitlused viiakse l&auml;bi taas nii 7-18 aastaste laste ja noorte kui ka omavalitsuste seas. </strong></p> <p>Laste ja noorte elukvaliteeti m&otilde;jutab kogu &uuml;hiskonnakorraldus ning eelk&otilde;ige elukorraldus nende kodukohas. Kas kooli- ja kodutee on turvaline, kas kohalik transpordikorraldus vastab laste ja noorte vajadustele, milliseid vaba-aja veetmise v&otilde;imalusi soovitakse kasutada, kas koolikorraldus on lapses&otilde;bralik, millised m&auml;nguv&auml;ljakud on laste jaoks huvitavad jne - need on k&uuml;simused, millele on oluline saada vastuseid lastelt ja noortelt endilt.</p> <p>MT&Uuml; Lastekaitse Liidu juhatuse liige T&otilde;nu Poopuu s&otilde;nul on positiivne, et &uuml;hiskonna hoiakud laste ja noorte kaasamise osas on muutunud toetavamaks. "Siiski on senisest enam vaja juurutada p&otilde;him&otilde;tet, et lapsed ja noored on oma arengutasemest l&auml;htuvalt kaasatud kohaliku elu kujundamisesse ja antud teemal aktiivselt oma arvamust avaldavad," m&auml;rkis Poopuu</p> <p>MT&Uuml; Lastekaitse Liit koost&ouml;&ouml;s Eesti Linnade Liidu ja ENL'iga viis ajavahemikul 2013 l&auml;bi laiaulatusliku <a href="http://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2011/04/Uuring-%E2%80%9CLaste-osaluse-toetamine-ja-kaasamine-otsustusprotsessides%E2%80%9D.pdf">k&uuml;sitluse &bdquo;Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides</a>", millest selgus, et &uuml;le poole k&uuml;simustikule vastanud lastest ja noortest tahab, et tema arvamust kohaliku elu korraldamise kohta k&uuml;sitakse. Uuringust selgus, et lastel ja noortel on rohkesti ettepanekuid oma kodukoha elukorralduse kohta ning nende m&otilde;testatud kaasamise eelduseks on j&auml;rjepidev koost&ouml;&ouml; laste ja noorte ning kohaliku omavalitsuse vahel.</p> <p>"Kohaliku omavalitsuse suhtlus laste ja noortega, ning vastupidi, peab kujunema &uuml;hiskonnas loomulikuks toimimisviisiks, sest see aitab kujundada lastest ja noortest t&auml;isv&auml;&auml;rtuslikud &uuml;hiskonnaliikmed ja aktiivsed kodanikud, kes tahavad panustada oma kogukonna heaolusse", r&otilde;hutab Poopuu.</p> <p>Seega viib MT&Uuml; Lastekaitse Liit koost&ouml;&ouml;s Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liiduga ajavahemikul aprill-august 2017 l&auml;bi kordusuuringu "Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides", eesm&auml;rgiga anal&uuml;&uuml;sida laste osaluse v&otilde;imalusi ja kaasatust omavalitsustes ning j&auml;lgida muutusi v&otilde;rreldes 2006 ja 2013 aastaga. K&uuml;sitlused viiakse l&auml;bi taas nii laste ja noorte (vanuses 7-18 eluaastat) kui ka omavalitsuste seas.</p> <p>Samuti on uuringu eesm&auml;rgiks leida ja levitada h&auml;id praktikaid ning tunnustada lapses&otilde;bralikke omavalitsusi. Uuringu tulemused avalikustatakse septembri alguses, mis v&otilde;imaldab laste ja noorte kaasatuse aspekti j&auml;lgida ka kohaliku tasandi valimisv&otilde;itluses, arvestades, et tegu on tulevaste aga ka praeguste valijatega (v&otilde;ttes arvesse, et 2017 saavad omavalitsuse valimistel osaleda ka 16-aastased noored). Uuringu tulemustele p&otilde;hinevalt koostatakse soovitused alustavatele omavalitsuste esindusorganitele laste ja noorte paremaks kaasamiseks ja osalusv&otilde;imaluste loomiseks.</p> <p>Lastekaitse Liit kutsub k&otilde;iki omavalitsusi oma parimaid praktikaid laste ja noorte osaluse toetamisel jagama ja k&otilde;iki lapsi oma seisukohti avaldama!</p> <p><a href="http://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/laste-ja-noorte-kaasamine/">T&auml;psemalt loe Lastekaitse Liidu lehelt</a></p> <p><a href="http://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/laste-ja-noorte-kaasamine/308-2/ ">Loe ka t&auml;iendavat infomaterjale laste ja noorte kaasamisest</a></p> <p>Grete Landson <br />MT&Uuml; Lastekaitse Liit kommunikatsioonijuht<br />tel +3725651909, e-post: <a href="mailto: grete@lastekaitseliit.ee">grete@lastekaitseliit.ee</a></p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Omavalitsuste-yhinemine&nID=5999Elektrilevi kutsub ettevaatlikkusele kevadtöödel elektriliinide ümbruses2017-04-13<p>Koos kevade algusega hoogustuvad v&auml;lit&ouml;&ouml;d elektriliinide &uuml;mbruses, mis toovad igal aastal kaasa ohtlikke olukordi ja elektriv&otilde;rgu rikkeid. Ka t&auml;navu on sagenenud juhtumid, mil puud langetakse elektriliinidele v&otilde;i kaevet&ouml;&ouml;del vigastatakse maakaablit. Samuti kipuvad &otilde;huliinid viga saama k&otilde;rgete masinatega t&ouml;&ouml;tamisel.</p> <p><strong>Koosk&otilde;lastamata t&ouml;&ouml;d seavad ohtu elu ning tekitavad elektrikatkestusi ja varakahju</strong></p> <p>&bdquo;Selle aasta kolme kuuga on juhtunud juba 94 elektripaigaldise l&otilde;hkumist, mis on toonud kaasa elektrikatkestuse ligi 10 000 tarbijal. Kuid pahastest elektritarbijatest ja materiaalsest kahjust veelgi t&otilde;sisem on oht t&ouml;&ouml; tegija elule ja tervisele, mida hooletu tegutsemine v&otilde;ib kaasa tuua," iseloomustas olukorra t&otilde;sidust Elektrilevi kaitsev&ouml;&ouml;ndi j&auml;relevalve sektori juht Silver Mihkelson. &bdquo;Seet&otilde;ttu tasub ohutuse tagamiseks ja kahju v&auml;ltimiseks kindlasti j&auml;rgida seadusep&uuml;galaid, mis n&otilde;uavad liinide l&auml;heduses tehtavate t&ouml;&ouml;de koosk&otilde;lastamist v&otilde;rguettev&otilde;tjaga. Samuti v&otilde;ib meie poole p&ouml;&ouml;rduda n&otilde;u saamiseks ning vajadusel tuleb meie spetsialist kohale, selgitab ohukohti ning juhendab kaitsev&ouml;&ouml;ndis tegutsemist," lisas Mihkelson.</p> <p>Inimeste ohutuse, vara ja keskkonna kaitseks kehtivad elektriliinide kaitsev&ouml;&ouml;ndis tegutsemisel piirangud. Kaitsev&ouml;&ouml;nd on &otilde;huliinide puhul m&otilde;lemal pool liini teljest madalpinges 2 meetrit, 6-20 kV liinidel 10 meetrit ja 35-110 kV liinidel 25 meetrit ning maakaabelliini korral liini &auml;&auml;rmistest kaablitest 1 meeter. Ehitusseadustiku kohaselt on &otilde;huliinide kaitsev&ouml;&ouml;ndis keelatud elektripaigaldise omaniku loata langetada puid ja s&otilde;ita masinatega, mille &uuml;ldk&otilde;rgus maapinnast koos veosega v&otilde;i ilma selleta on &uuml;le 4,5 meetri. Maakaabelliinide kaitsev&ouml;&ouml;ndis on keelatud t&ouml;&ouml;tada l&ouml;&ouml;kmehhanismidega, tasandada pinnast ja teha mullat&ouml;id s&uuml;gavamal kui 0,3 meetrit.</p> <p><strong>Taotle luba ka &otilde;huliini l&auml;hedaste t&ouml;&ouml;de korral</strong></p> <p>Kui kaevet&ouml;&ouml;de puhul osatakse kaabli asukoha t&auml;pseks teadasaamiseks ja ohu v&auml;ltimiseks enamasti Elektrilevi poole p&ouml;&ouml;rduda, siis sellest, et ka &otilde;huliinide juures tegutsemine tuleb koosk&otilde;lastada, teatakse v&auml;hem. Lisaks terviseohtudele v&otilde;ib loata ja seega vajalike ennetusmeetmeteta t&ouml;&ouml;tamine kaasa tuua tsiviilmenetluse ja Tehnilise J&auml;relevalve Ameti trahvi, samuti v&otilde;imaliku ulatusliku kahju h&uuml;vitamise n&otilde;ude.</p> <p>Elektrilevile kuuluva v&otilde;rgu kaitsev&ouml;&ouml;ndis t&ouml;&ouml;tamiseks vajaliku taotluse leiab veebilehelt https://www.elektrilevi.ee/et/loa-taotlemine-kaitsevoondis-tegutsemiseks. Selgitame taotlejale liinide l&auml;heduses olevaid ohte ja vajadusel v&auml;ljastame taotlejale tegutsemisloa. Lisainfot ja n&otilde;u kaitsev&ouml;&ouml;ndis tehtavate t&ouml;&ouml;de koosk&otilde;lastamise kohta saab telefonil 71 54 500.</p> <p><strong>Ohust v&otilde;i &otilde;nnetusest teata Elektrilevi rikketelefonil 1343</strong></p> <p>Leides &otilde;huliini poole kaldu oleva, liinidesse kasvanud v&otilde;i muul moel ohtliku puu, ei tohi hakata seda ise eemaldama, vaid tuleb teavitada liini omanikku. Elektrilevi saab liinile ohtlikust puust teavitada telefonil 1343. Tuleb silmas pidada, et ka kaitsev&ouml;&ouml;ndi l&auml;hedusse j&auml;&auml;vad puud v&otilde;ivad liinidele langedes p&otilde;hjustada &otilde;nnetuse. Seet&otilde;ttu on m&otilde;istlik usaldada t&ouml;&ouml; spetsialistidele, kellel on olemas tehnika ja teadmised t&ouml;&ouml; ohutuks tegemiseks.</p> <p>Kui aga siiski on juhtunud elektriliini vigastamine, tuleb s&auml;ilitada k&uuml;lm n&auml;rv ja eemalduda &otilde;nnetuskohalt l&uuml;hikeste sammudega jalgu &uuml;ksteise vastu libistades neid teineteisest eemaldamata v&otilde;i jalad koos h&uuml;pates. Nii v&auml;ldid elektril&ouml;&ouml;gi saamist eluohtlikust sammupingest. &Otilde;nnetuse korral tuleb sellest teavitada Elektrilevi rikketelefonil 1343, viga saanud inimeste korral aga helistada kiiresti h&auml;irekeskusesse 112.</p> <p>Lisainfo:<br />Maret Reinum&auml;gi<br />Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist<br />Tel: 5693 8148 <br />e-post: maret.reinumagi@elektrilevi.ee</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Omavalitsuste-yhinemine&nID=5988Elektrilevi avaldas 1. juulist jõustuva võrguteenuse hinnakirja2017-03-31<p><strong>Elektrilevi avalikustas t&auml;na Konkurentsiameti koosk&otilde;lastatud uue v&otilde;rguteenuse hinnakirja, mis hakkab kehtima 1. juulist. </strong></p> <p><strong>Hind v&auml;heneb koduklientidele keskmiselt neli ja ettev&otilde;tetele keskmiselt kaheksa protsenti. Kuna muutused on ka tasu komponentides, on m&otilde;ju s&otilde;ltuvalt paketist ja tarbimismahust klientidele erinev. </strong></p> <p>"Muudatuste l&otilde;ppeesm&auml;rk on aidata kaasa sellele, et &uuml;lal hoitava elektriv&otilde;rgu maht vastaks meie klientide tegelikele vajadustele. Seel&auml;bi saame kulusid ja hindu pikas plaanis v&otilde;imalikult madalal hoida," &uuml;tles Elektrilevi klienditeeninduse osakonna juht Ainer Tiitson.</p> <p>Koduklientide jaoks lisandub paketivalikusse uus pakett "V&otilde;rk 2 kuutasuga", mis loob ligikaudu 130 000 kliendile v&otilde;imaluse v&auml;hendada igakuist v&otilde;rgutasu. Kliendid, kellele uus pakett kujuneb t&auml;nasest soodsamaks, viib Elektrilevi ise 1.juuliks &uuml;le, andes kliendile eelnevalt muudatusest teada. Kui klient paketimuutust ei soovi, saab ta sellest m&otilde;istagi loobuda.</p> <p>Teise olulisema muudatusena rakendub alates 1. jaanuarist 2018 p&uuml;sitasu tarbimiskohtades, kus tarbimine kas t&auml;iesti puudub v&otilde;i on aasta jooksul kokku kuni 250 kilovatt-tundi. Arvestuse aluseks on eelneva ehk praegusel juhul 2017.aasta tarbimine. Puuduva v&otilde;i v&auml;hese tarbimisega v&otilde;rgu&uuml;hendustele on igakuine p&uuml;sitasu korterite puhul valdavalt 1,5 eurot ja eramutel s&otilde;ltuvalt peakaitsmest 3-5 eurot kuus.</p> <p>Muudatustest m&otilde;jutatud kliente teavitab Elektrilevi kirjadega, mille v&auml;ljasaatmist alustatakse maikuust. &Uuml;htlasi on maikuust veebilehel e-teeninduses saadaval paketikalkulaator, mis abistab seniste ja uute hindade v&otilde;rdlemisel. "Soovitame kliendil seega oodata, kuni oleme teda kirjaga teavitanud ja muudatuste m&otilde;ju selgitanud. Kuna kodukliendi pakettides V&otilde;rk 1 ja V&otilde;rk 2 j&auml;&auml;b edastustasu hind samaks, on arvestatav hulk ka neid kliente, kelle jaoks midagi ei muutu," selgitas Tiitson.</p> <p>Uus hinnakujundus laiendab klientide hulka, kel tekib motivatsioon oma tarbimiskoha peakaitset tegelikele vajadustele vastavaks kohandada, sest p&uuml;sitasu eramutel s&otilde;ltub peakaitsme suurusest. Kortermaja puhul on peakaitse majal &uuml;hine ja korterite p&uuml;sitasu valdavalt &uuml;hetaoline. Elektrilevi veebis on ka peakaitsme kalkulaator, mis abistab m&otilde;istliku peakaitsme suuruse hindamisel tarbimisvajadustest l&auml;htuvalt.</p> <p><strong>Lisainfot v&otilde;rguteenuse hinnamuudatustest leiab <a href="www.elektrilevi.ee/hind2017">veebilehelt.</a></strong></p> <p>Kogu elektriarvest moodustab v&otilde;rgutasu elektrienergia ja riiklike maksude k&otilde;rval koduklientidel keskmiselt 40 protsenti.<a href="www.elektrilevi.ee/vorgutasu-kujunemine"> <strong>Hinnakujundusest leiab taustainfot.</strong></a></p> <p><br />Kontakt<br />Maret Reinum&auml;gi<br />Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist<br />Tel: 5693 8148 <br />e-post: maret.reinumagi@elektrilevi.ee</p> <p>&nbsp;</p>